4 sách hay về khiếu nại cho bạn kiến thức cần thiết

4 cuốn sách hay về khiếu nại hướng dẫn bạn cách khiếu nại hoặc giải quyết những lời phàn nàn trong những hoàn cảnh khác nhau.

200 Câu Hỏi – Đáp Về Pháp Luật Khiếu Nại Tố Cáo

200 Câu Hỏi – Đáp Về Pháp Luật Khiếu Nại Tố Cáo

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan về pháp luật liên quan đến khiếu nại và tố cáo nhằm giúp mọi người hiểu rõ các quyền của mình và cách thực hiện chúng.

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Khiếu Nại, Tố Cáo

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Khiếu Nại, Tố Cáo

Cuốn sách được kết cầu gồm 3 phần:

 • Phần I: Áp dụng pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại theo Luật khiếu nại năm 2011, trình bày các quy định chung; các vấn đề liên quan đến khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; vấn đề khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại.
 • Phần II: Áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo theo Luật tố cáo năm 2011 giới thiệu những quy định chung, quyền và quyền vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, bảo vệ người tố cáo, các vấn đề khen thưởng và xử lý vi phạm,…
 • Phần III: giới thiệu đến bạn đọc một số mẫu văn bản liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cuốn sách liên hết, xâu chuỗi các quy định của pháp luật về một điều khoản của Luật khiếu nại năm 2011 sửa đổi năm 2013 và Luật tố cáo năm 2011 kết hợp với các quy định hướng dẫn thi hành luật để giúp bạn đọc tra cứu nhanh và tiện dụng khi tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Luật Khiếu Nại Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Khiếu Nại Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật khiếu nại,

Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại.

Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 • 1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • 2. Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.
 • 3. Rút khiếu nại là việc người khiếu nại đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chấm dứt khiếu nại của mình.
 • 4. Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • 5. Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.
 • 6. Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
 • 7. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, tổ chức mà không phải là người khiếu nại, người bị khiếu nại nhưng việc giải quyết khiếu nại có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của họ.
 • 8. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
 • 9. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
 • 10. Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
 • 11. Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Sách này gồm Luật khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành.

230 Câu Hỏi – Đáp Về Khiếu Nại, Tố Cáo Quy Trình Thanh Tra, Tiếp Công Dân, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Và Phòng, Chống Tham Nhũng

230 Câu Hỏi – Đáp Về Khiếu Nại, Tố Cáo Quy Trình Thanh Tra, Tiếp Công Dân, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Và Phòng, Chống Tham Nhũng

Khiếu nại, tố cáo là quyền, đồng thời là nghĩa vụ của công dân được ghi nhận tại Hiến pháp nước ta. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật sẽ góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Hệ thống pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nước ta cũng ngày càng hoàn thiện.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực khiếu nại và tố cáo, tiếp công dân, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách.

230 Câu Hỏi – Đáp Về Khiếu Nại, Tố Cáo Quy Trình Thanh Tra, Tiếp Công Dân, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Và Phòng, Chống Tham Nhũng

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

 • Phần thứ nhất. Hỏi – đáp về luật khiếu nại
 • Phần thứ hai. Hỏi – đáp về luật tố cáo
 • Phần thứ ba. Hỏi – đáp về luật tiếp công dân
 • Phần thứ tư. Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của các cấp, các ngành
 • Phần thứ năm. Quy định về việc bảo vệ người tố cáo

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo; nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức các cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

Trịnh Nhã

Tôi, Trịnh Nhã là một người yêu sách, đam mê đọc sách và là một blogger. Tôi thích tìm những cuốn sách mới để đọc và chia sẻ suy nghĩ của mình về chúng với những người khác. Tôi luôn chờ đợi cuốn sách hay tiếp theo của mình, và tôi không thích gì hơn là giới thiệu một cuốn sách hay cho ai đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button